Uitbesteden gemeentelijke storingsdienst

Een gemeente had buiten werktijden problemen met het in eigen beheer opheffen van storingen en calamiteiten in de openbare ruimte. Dit had binnen de gemeentelijke zorgplicht gevolgen voor de kwaliteit van hun weg- en parkeerbeheer, openbare verlichting, riolering, verkeersregelinstallaties, afvalverwijdering, etc. De noodzaak bestond om buiten werktijden de kwaliteit van en reactietijden op storingen en calamiteiten te verbeteren. Clavadista heeft succesvol leiding gegeven aan dit project door:

-   bestekken op te stellen;
-   binnen de inkoopspelregels de opdracht op de markt te plaatsen;
-   gunning en afwijzing van aannemers te coördineren;
-   werkafspraken met aannemers te verwerken in contracten, protocollen en instructies;
-   coördinatie van verantwoordelijkheden tussen gemeente en aannemers;
-   controle- en beheersmaatregelen uit te werken en opzichters daarover te instrueren;
-   ontwerpen effectief telefoonmenu met doorschakelingen naar alle contractpartijen.

Betreffende gemeente is naar tevredenheid van haar burgers - door tussenkomst van aannemers - buiten werktijden beter bereikbaar en heeft de kwaliteit van storingsopheffing en reacties op calamiteiten substantieel verbeterd.