Opzetten kwaliteitshandboeken

Voor gemeentelijke afdelingen, belast met het beheer van de openbare ruimte zijn bedrijfsvoeringhandboeken opgesteld. Aanleiding voor een handboek ontstond, omdat de nadruk lag op het onderhouden van de openbare ruimte, maar minder aandacht werd geschonken aan hun maatschappelijke verantwoordingsplicht. Veel medewerkers werden intensief belast met het opstellen van rapportages of lieten dit achterwege. Door persoonlijke interpretaties was deze informatie vaak niet eenduidig, juist of volledig.  Door verzuilde kennis en inzichten op “groene, grijze en blauwe producten” waren integrale, kostenbesparende projecten nauwelijks realiseerbaar. 
 
Clavadista heeft alle gemeentelijke producten beschreven en gebundeld tot één handboek. Tevens zijn tijdens interviews en groepsbijeenkomsten knelpunten benoemd en verbetermaatregelen in werking gesteld. Het bedrijfsvoeringhandboek heeft geleid tot de volgende voordelen:

-   transparantie over haar bedrijfsactiviteiten;
-   meer inzicht in integrale, kostenbesparende projecten;
-   eenduidige informatievoorziening ontdaan van persoonlijke interpretaties;
-   reductie van arbeidsintensieve informatievoorziening;
-   eenduidige werkwijzen zoals vastgelegd in het bedrijfsvoeringhandboek;
-   verduidelijking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
-   beschreven kwaliteitsnormen en risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen.

Clavadista kan voor het beheer van planning & control instrumentarium ter verduidelijking ook bedrijfsvoeringhandboeken opstellen. Dit verschaft betrokkenen duidelijkheid over volgtijdelijke processtappen met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.